Cèdules i certificats d’habitabilitat

Tots els immobles destinats a ús habitatge han de disposar de certificat d’habitabilitat actualitzat quan es fa qualsevol operació de compra venda o lloguer.

El Decret 141/2012, de 30 d’octubre,  sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, estableix les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents, per a ser aptes per a l’ús i la residència de les persones.

Decret 141/2012

El Decret distingeix entre habitatge de nova construcció, habitatge preexistent  construït abans de l’11 d’agost de 1984, preexistent construït amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 i habitatges dotacionals públics.

La cèdula té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys si es tracte de cèdules de segona ocupació o primera ocupació de rehabilitació.

De conformitat amb la Llei 18/2007, totes les empreses subministradores de serveis -energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres- han d’exigir la cèdula d’habitabilitat vigent  als usuaris per a la contractació dels serveis.