Informe d’Inspecció tècnica de l’edifici

El nou Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, obliga a tots els edificis d’habitatges, tant plurifamiliars com unifamiliars -amb excepció dels unifamiliars a quatre vents o aïllats-, amb antiguitat major de 45 anys, a sotmetre’s a la Inspecció Tècnica d’Edificis.

ITE
ITE

El Decret  va entrar en vigor el 27 de maig de 2015 i derogà el Decret 187/2010, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges i el Decret 206/1992 del Llibre de l’Edifici.

La Inspecció l’ha de realitzar un tècnic competent. En funció de la mateixa, el tècnic classifica les deficiències detectades en: molt greus, greus, importants i lleus, i estableix els terminis de reparació, en situacions de risc imminent, les recomanacions de conservació, manteniment o ús, possibles millores de l’eco eficiència i ajustos raonables d’accessibilitat o funcionalitat.

La propietat (individual o comunitat de propietaris) ha de presentar l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) a l’Administració, en un termini màxim de 4 mesos  des de la seva realització, per tal d’obtenir el Certificat d’Aptitud que li correspongui, a partir del resultat de l’Informe.

L’IITE també és obligatori perquè la propietat formalitzi el Llibre de l’Edifici, el qual s’ha de presentar a Habitatge juntament amb l’Informe.